Andrahandsuthyrning

Grundregler vid andrahandsuthyrning av lägenhet i BRF Yxan

– Den som önskar hyra ut i andra hand skall alltid ha styrelsens godkännande innan uthyrning sker.

– Styrelsen godkänner i regel inte uthyrning i andra hand under längre tid än ett år i taget om inte särskilda skäl föreligger.

– Ansökan om andrahandsuthyrning skall göras till styrelsen på det kontrakt för ändamålet som finns i bokhandeln (Glöm inte att ange lägenhetsnummer på ansökan). Till ansökan bifogas ett följebrev där skälet till ansökan anges. Skäl skall styrkas genom t ex antagningsbevis (vid studier), arbetsgivarintyg (vid arbete på annan ort) och liknande.

– Ifyllt kontrakt och följebrev lämnas till fastighetsexpeditionen på Lövmånadsgatan 5 i 3 exemplar.

– Personuppgifter inkl. personnummer för den tilltänkta andrahandshyresgästen skall framgå av kontraktet.

– Styrelsen förbehåller sig rätt att inhämta så kallad personupplysning om den tilltänkta andrahandshyresgästen.

– Bostadsrättshavaren bör kontakta sin bank för godkännande av andrahandsuthyrning.

– Bostadsrättshavaren skall informera förvaltaren om vart avgiftsavierna skall skickas. Eventuella merkostnader för detta betalas av bostadsrättshavaren.

– Bostadsrättshavaren skall uppge en egen kontaktadress under tiden för andrahandsuthyrningen.

– Vid andrahandsuthyrning tas en avgift om 7 % av prisbasbelopp per år ut. Denna avgift skall betalas av bostadsrättsinnehavaren. Vid ny godkänd andrahandsuthyrning utgår en ny avgift.

Läs även informationen här

§34

En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan begränsas till viss tid och förenas med villkor.

http://www.dom.se/hyresnamnden/Bostadsratt

Bostadsrättslägenheter

Andrahandsuthyrning föreligger när bostadsrättshavaren upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda den självständigt.

Reglerna om andrahandsuthyrning i bostadsrättslagen (7 kap. 10-11 §§) och reglerna om uthyrning av en del av en bostadsrättslägenhet (7 kap. 8 §) liknar hyreslagens motsvarande regler, men en skillnad är att bostadsrättshavare också kan åberopa andra beaktansvärda skäl för en andrahandsupplåtelse. Som exempel kan nämnas att föräldrar som vill hyra ut en mindre bostadsrättslägenhet till ett barn kan få hyra ut lägenheten i andra hand under en begränsad tid. Samma gäller för en person som köpt en lägenhet för att använda den efter pensionen.

Å andra sidan ligger det i en bostadsrättsförenings intresse att lägenheterna inte i alltför stor utsträckning bebos av andra än bostadsrättshavarna själva.

Bestämmelserna gäller även när en bostadsrättshavare ska hyra ut en lokal som innehas med bostadsrätt.

Beaktansvärda skäl:

När kan man få tillstånd av hyresnämnden?

Om hyresvärden inte går med på en andrahandsupplåtelse av lägenheten, kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden.

Hyresnämnden kan lämna tillstånd

– dels om förstahandshyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, särskilda familjeförhållanden – som när hyresgästen ska inleda ett samboförhållande eller andra liknande situationer har beaktansvärda skäl för att hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand

– dels om andrahandshyresgästen är en skötsam person