Föreningsstämma

BRF Yxan arbetar efter så kallat brutet räkenskapsår (1 Juli till 30 Juni) och håller ordinarie föreningsstämma en gång om året. Föreningsstämman skall hållas inom 6 månader efter utgången av varje räkenskapsår, dock tidigast 2 veckor efter det att revisorerna överlämnat sin berättelse. Vanligtvis brukar vår ordinarie föreningsstämma ligga i slutet av november.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman och anslås på informationstavlorna i trapphusen och/eller via medlemmarnas brevlådor.

Varje medlem har en röst på föreningsstämman. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock endast en röst tillsammans.

——-

Påverka!

Motioner till föreningstämman kan lämnas in året runt, men skall enligt stadgarna § 24 vara styrelsen skriftligt tillhanda senast den 31 juli årligen för att kunna behandlas på därpå följande föreningsstämma.

En brevlåda för inlämning finns vid fastighetsexpeditionen i trapphuset på Lövmånadsgatan 5.

En motion bör innehålla en kortfattad redogörelse för den fråga som skall behandlas samt avslutas med förslag till åtgärd.