Föreningsstämma

BRF Yxan arbetar efter så kallat brutet räkenskapsår (1 Juli till 30 Juni) och håller ordinarie föreningsstämma en gång om året. Föreningsstämman skall hållas inom 6 månader efter utgången av varje räkenskapsår, dock tidigast 2 veckor efter det att revisorerna överlämnat sin berättelse. Vanligtvis brukar vår ordinarie föreningsstämma ligga i slutet av november.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman och anslås på informationstavlorna i trapphusen och/eller via medlemmarnas brevlådor.

Varje medlem har en röst på föreningsstämman. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock endast en röst tillsammans.

 

Påverka!

Motioner till föreningstämman kan lämnas in året runt, men skall enligt stadgarna § 24 vara styrelsen skriftligt tillhanda senast den 31 juli årligen för att kunna behandlas på därpå följande föreningsstämma.

En brevlåda för inlämning finns vid entrén på Lövmånadsgatan 5.

En motion bör innehålla en kortfattad redogörelse för den fråga som skall behandlas samt avslutas med förslag till åtgärd.