Fastigheterna

BRF Yxan ligger i norra Kortedala i Göteborg och består av 312 lägenheter fördelade på 11 huskroppar. Därtill har vi ett affärshus med kommersiella hyresgäster.

  • Östra Midvintersgatan 13–19 och 20–24
  • Första Majgatan 14–24
  • Lövmånadsgatan 2–8 och 3–7
  • Västra Midvintersgatan 7
  • Fastlagsgatan 2

Energideklaration

Nedan finner ni länkar till respektive fastighets energideklaration i pdf-format:

Radonmätning med godkänt resultat har utförts efter det att den senaste energideklarationen genomförts.

Fastighetsskötsel

För det dagliga arbetet med och underhållet av våra fastigheter har BRF Yxan två anställda fastighetsskötare samt en administratör på halvtid.

Att ha egen personal anställd med god kännedom om våra fastigheter, våra uteområden och inte minst våra medlemmar ger BRF Yxan utmärkta möjligheter att erbjuda ett trivsamt boende och bra service.

Underhåll

Brf Yxans mark, hus och därmed också de enskilda lägenheterna ägs av bostadsrättsföreningen. Bostadsrättshavaren har nyttjanderätten till sin lägenhet utan tidsbegränsning. I föreningens stadgar och i bostadsrättslagen anges att ”bostadsrättshavaren är underhållsskyldig”, dvs att denne dels skall vidta de reparation och det underhåll som behövs, dels svara för kostnaderna för åtgärderna. Bostadsrättshavaren skall vidare ”åtgärda de skador som uppstår” i lägenheten oavsett om skadorna uppkommit genom dennes eget vållande eller på annat sätt, exempelvis genom en olyckshändelse eller genom vållande av utomstående. Bostadsrättshavaren är alltså skyldig att på egen bekostnad ombesörja tapetsering, målning och andra reparationer så att lägenheten hålls i gott skick. Vad som är att betrakta som ”gott skick” preciseras inte i lagen eller i föreningens stadgar utan får bedömas efter en allmän värdering med hänsyn till husets ålder med mera.

I föreningens stadgar regleras närmare vad som ingår i ”bostadsrättshavarens underhållsskyldighet”. Det har också markerats att det inte endast avser underhåll utan också en reparationsskyldighet för bostadsrättshavaren. Vidare framgår att ”föreningen har ett ansvar för föreningens fastigheter” och att dessa skall vara väl underhållna och i gott skick. Föreningens underhållsplan finns tillgänglig på fastighetsexpeditionen på Lövmånadsgatan 5. Underhållsplanen är framtagen utifrån styrelsens bedömning av läget för stunden och kan komma att revideras beroende på behov och ekonomiska resurser.

Bostadsrättshavaren svarar för den inredning som föreningen försett lägenheten med, samt den inredning som bostadsrättshavaren själv tillför lägenheten.

I föreningens stadgar regleras också bostadsrättshavarens ”rätt att göra förändringar i lägenheten”. En bostadsrättshavare måste ha styrelsens tillstånd för att göra väsentliga förändringar i lägenheten. Bedömningen av om en förändring är väsentlig skall göras i förhållande till ingreppets art och i förhållande till kostnaden.

Om en bostadsrättshavare vidtagit åtgärder som innebär att denne har överskridit sina befogenheter att ändra i lägenheten kan denne åläggas att återställa lägenheten till dess ursprungliga skick.

En förteckning över byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder som bostadsrättshavaren respektive bostadsrättsföreningen ansvarar för återfinns här.